Všeobecné obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Preambule

 

 1. Provozovatelem E-shopu www.farmasi-czech.cz je společnosť FARMASI CENTRAL EUROPE s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČ: 51 055 261, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 122011/B a v této souvislosti vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také "VOP").
 2. Prodávající je společnost FARMASI CZECHIA s. r. o., se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06511422, Spisová značka: C 283418 vedená u Městského soudu v Praze, prostřednictvím E-shopu www.farmasi-czech.cz vykonává prodej Zboží na něm zveřejněného za podmínek uvedených níže. Přístup na něj a způsob jeho užívání se řídí těmito VOP.
 3. Registrací na portálu www.farmasi-czech.cz Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Každý Kupující by měl tuto stránku pravidelně navštěvovat, aby se s případnou změnou znění VOP co nejdříve seznámil.

 

I. Definice pojmů

E-shop:                       je web stránka www.farmasi-czech.cz

Prodávající:                 je společnost FARMASI CZECHIA s. r. o., se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06511422, Spisová značka: C 283418 vedená u Městského soudu v Praze

Kupující:                     je fyzická osoba alebo právnická osoba zaregistrovaná v E-shopu a uskutečňující nákup Zboží v E-shopu

Uživatelský účet:         je E-shopem vygenerovaný účet při registraci Kupujícího, prostřednictvím kterého Kupující realizuje nákup Zboží v E-shopu

Uživatelské jméno:     je e-mailová adresa Kupujícího

Heslo:                         je kombinace minimálně 8 znaků tvořená čísly, velkými a malými písmeny, kterou se Kupující přihlašuje na svůj účet v E-shopu

Zboží:                          jsou produkty značky FARMASI nabízení Prodávajícími v E-shopu

Objednávka:                je úkon projevující vůli Kupujícího uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je koupě vybraného Zboží

Smlouva:                     je smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který vznikne platným odesláním Objednávky a potvrzením jejího přijetí Prodávajícím.

Celková cena:              je cena celého nákupu, která je určená jako součet cen jednotlivých položek Zboží, ceny poštovného, ceny dobírky a nákladů na pojištění Zboží.

 

 

 

II. Registrace

 

 1. Podmínkou nezbytnou pro nákup Zboží prostřednictvím E-shopu je bezplatná registrace Kupujícího. Jen registrovanému uživateli - Kupujícímu je umožněno objednat Zboží a uzavřít Smlouvu.
 2. Kupující je pro účely registrace povinen poskytnout všechny údaje označené ve formuláři jako povinné, o kterých prohlašuje, že jsou pravdivé, úplné a správné. Uvedení dalších údajů neoznačených ve formuláři jako povinné je na výlučném rozhodnutí Kupujícího; Prodávající uvedení dalších údajů nepožaduje. V případě, že se prokáže, že jakýkoliv údaj uvedený Kupujícím je nepravdivý, neúplný nebo nesprávný, odpovídá Kupující za veškerou takto vzniklou škodu.
 3. Při registraci je Kupující povinen uvést přihlašovací údaje - Přihlašovací jméno a Heslo, prostřednictvím kterých mu bude umožněn přístup k jeho Uživatelskému účtu. Kupující se zavazuje udržovat své Přihlašovací jméno a Heslo v bezpečí a nese plnou odpovědnost za jakékoliv používání svého Uživatelského účtu. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným používáním Uživatelského účtu Kupujícího.
 4. Po provedení registrace bude Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou zadal jako své Přihlašovací jméno, obratem zaslána zpráva obsahující pokyny ohledně aktivace Uživatelského účtu. Řádně používat lze jen Uživatelský účet, který byl aktivován. Pokud Kupující aktivaci Uživatelského účtu neprovede ve lhůtě uvedené v zaslané zprávě, Uživatelský účet bude po uplynutí stanovené lhůty znefunkčněný. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nefunkční Uživatelský účet.

 

III. Pravidla objednávání Zboží

 

 1. Každé jedno Zboží má v E-shopu www.farmasi-czech.cz vytvořenou příslušející stránku, která obsahuje detailní popis produktu, jeho složení a použití; jakož i cenu, za kterou se prodává (včetně DPH).
 2. Kupující objedná Zboží, o které má zájem tak, že ho levým kliknutím myši na tlačítko "Do košíku" přesune do "Nákupního košíku". Následně bude mít Kupující možnost pokračovat v nákupu nebo dokončit Objednávku.
 3. Prodávající nijak nezodpovídá za případné zpoždění dodání nebo nedodání Zboží, ke kterému dojde v důsledku uvedení chybných nebo jinak nesprávných údajů Kupujícím při zadávání Objednávky.
 4. Objednávku Zboží - vybrané položky Zboží a hodnotu nákupu, má Kupující možnost kdykoliv zkontrolovat v náhledu "Nákupního košíku".
 5. Objednávku Zboží Kupující dokončí v náhledu "Nákupního košíku" vyplněním všech požadovaných údajů včetně způsobu přepravy Zboží a následným potvrzením a odesláním Objednávky kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby". Objednávku může dokončit pouze registrovaný Kupující, tedy až poté, co Kupující potvrdí, že se seznámil se zněním těchto VOP.
 6. Odesláním Objednávky, tedy kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby", Kupující zároveň prohlašuje, že je dostatečně informován o vlastnostech objednávaného Zboží a Celkové ceně, kterou je za něj povinen zaplatit.
 7. Při odeslání Objednávky bude E-shopem automaticky vygenerovaná e-mailová zpráva a tato obratem zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při registraci jako Přihlašovací jméno. Tato zpráva potvrzuje úspěšné zadání Objednávky a to, že byla úspěšně zaslána Prodávajícímu, není však potvrzením Objednávky, které by představovalo přijetí návrhu na uzavření Smlouvy. Jím je až následné potvrzení o přijetí objednávky, které bude Kupujícímu zasláno e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při registraci jako Přihlašovací jméno. Jeho doručením se Smlouva, jejímž předmětem je koupě vymezeného Zboží za dohodnutou cenu, považuje za uzavřenou.

 

IV. Cena a dostupnost Zboží

 

 1. Cena Zboží je uvedena na stránce Zboží v E-shopu. Uvedená cena je včetně DPH.
 2. Cena Zboží nezahrnuje cenu poštovného, ​​cenu dobírky ani náklady na pojištění Zboží.
 3. Cena poštovného, ​​cena dobírky a náklady na pojištění Zboží je uvedena v náhledu "Nákupního košíku" při každém jednotlivém druhu dopravy a platby.
 4. Celková cena nákupu bude určena jako součet cen jednotlivých položek Zboží, ceny poštovného, ​​ceny dobírky a nákladů na pojištění Zboží.
 5. Kupující je povinen provést úhradu Celkové ceny ve lhůtě podle zvoleného způsobu platby podle článku V.
 6. I přes veškerou péči Prodávajícího o zajištění správnosti detailů o zboží a cenách, mohou se na stránkách E-shopu vyskytnout chyby. V případě, že si Kupující objedná Zboží, jehož cena nebo jiný detail je nesprávný, Prodávající ho o této skutečnosti neprodleně informuje a vyzve ho ve stanovené lhůtě na opětovné potvrzení Objednávky, ale už se správnými detaily, nebo její zrušení. Pokud v takovém případě Kupující již cenu Zboží uhradil, bude mu po zrušení Objednávky vrácena v celé výšce. Marným uplynutím lhůty pro vyjádření Kupujícího ke změně Objednávky se Objednávka bude považovat za zrušenou.
 7. V případě zřejmé nesprávnosti v ceně například uvedené jako 0 € nebo jiné zřejmé chybě nebo v případě objektivních důvodů znemožňujících nebo podstatně stěžujících dodání Zboží na straně Prodávajícího si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout potvrzení Objednávky Kupujícího.
 8. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude Kupujícímu možné dodat některý objednané Zboží, Prodávající Objednávku k takovému Zboží nepotvrdí a ve vztahu k takovému Zboží nebude uzavřena Smlouva. Pokud v takovém případě Kupující již cenu takového Zboží uhradil, bude mu za tento Zboží cena vrácena v celé výšce.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že mu může být prodávajícím za podmínek uvedených v marketingovém plánu poskytnuta sleva z ceny zboží. Kupující, který nemá s prodávajícím uzavřenou obchodní dohodu zároveň tímto souhlasí s postoupením pohledávky na slevu z ceny zboží na jiných kupujících s uzavřenou obchodní dohodou. Postup postoupení a vyplacení slevy se řídí Marketingovým plánem.

 

 

V. Způsob platby za objednané Zboží

 

 1. Platbu za Zboží objednané v E-shopu je možné uskutečnit předem bankovním převodem; platební kartou; nebo formou dobírky. Způsob platby si Kupující zvolí v náhledu "Nákupního košíku" při vyplňování objednávkových údajů v souladu s článkem III. VOP.
 2. Při platbě předem bankovním převodem[1] budou informace potřebné k převodu Kupujícímu zaslané v e-mailu o potvrzení Objednávky. Po obdržení tohoto potvrzení převede Kupující Celkovou cenu na bankovní účet Prodávajícího do 14 dnů od obdržení e-mailu. Po připsání platby na účet Prodávajícího získá Objednávka aktivní status a Zboží bude Kupujícímu odesláno jako doporučená zásilka. Lhůta dodání (5 dní) začíná běžet ode dne připsání platby na účet Prodávajícího. Prodávající není povinen odeslat Zboží do doby uhrazení ceny v celé výšce.
 3. Při využití platby formou dobírky bude Zboží Prodávajícím zasláno na Kupujícím uvedenou dodací adresu jako doporučená zásilka s dobírkou. Celkovou cenu Kupující zaplatí v hotovosti při převzetí Zboží.
 4. Nákupní poukázky a slevové kupóny lze použít pouze při platbě na dobírku.

 

VI. Dodací lhůta

 

 1. Zboží bude Kupujícímu doručeno do 5 dnů ode dne připsání platby Celkové ceny na účet Prodávajícího v případě způsobu platby bankovním převodem nebo platební kartou nebo ode dne, kdy Prodávající potvrdil Objednávku v případě platby na dobírku.
 2. Zboží se považuje za převzaté Kupujícím okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného Zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout si Zboží při jeho dodání a oznámit všechny zjevné vady a poškození dodaného Zboží. Prodávající neodpovídá za vady, které mohl Kupující při prohlídce zjistit (tzv. Zjevné vady). Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud Kupující nevyužil možnost provést prohlídku Zboží.

 

VII. Způsob doručení objednaného Zboží

 

 1. Doručování Zboží bude uskutečněné prostřednictvím kurýra a bude se řídit jím stanovenými podmínkami pro doručování poštovních zásilek.

 

VIII. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 

 1. Kupující má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení objednaného Zboží do 14 dnů od převzetí Zboží a to i bez uvedení důvodu. Za účelem odstoupení od Smlouvy je třeba ve lhůtě 14 dnů zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od Smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy i před převzetím Zboží.
 3. Kupující může odstoupit i jen od části Smlouvy – tj. ve vztahu jen k některému ze zboží objednaného v rámci jedné Objednávky. Oznámení o odstoupení od Smlouvy se podává písemně na adresu FARMASI CENTRAL EUROPE s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava, 831 04 nebo elektronicky na e-mailovou adresu infocz@farmasi.com
 4. Oznámení o odstoupení je možné podat i s využitím formuláře na odstoupení od Smlouvy, který je k VOP přiložen jako Příloha č. 1.
 5. Vrácení vzájemného plnění smluvních stran (Zboží a peněz) proběhne neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu cenu včetně nákladů na poštovné před tím, než mu je Zboží doručeno nebo dokud Kupující neprokáže zaslání Zboží zpět Prodávajícímu.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen Zboží vrátit odesláním Českou poštou na adresu FARMASI CENTRAL EUROPE s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava 831 04 . Kupující při odstoupení od Smlouvy nese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.
 7. Vrácené zboží nesmí být poškozené ani nést stopy opotřebení kromě těch, které vznikly v souvislosti s běžným zacházením se zakoupeným Zbožím (například kontrola Zboží). V případě vrácení poškozeného Zboží nebo Zboží, který nese stopy přesahující hranice běžného zacházení, může Prodávající požadovat náhradu škody pokrývající takové poškození nebo opotřebení, přičemž výše náhrady může být odečtena od částky ceny, která má být vrácena Kupujícímu. Vrácené Zboží nelze vyměnit za jiné Zboží.
 8. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí Zboží.
 9. Kupující má právo zakoupené Zboží reklamovat v souladu s Reklamačním řádem přístupným na webu www.farmasi-czech.cz. Kupující může uplatnit reklamaci písemně doporučeným dopisem (včetně zaslání Zboží a potvrzením o úhradě ceny) na adresu sídla Prodávajícího.
 10. Kupující má právo podat podnět. Kupující může podat podnět písemně doporučeným dopisem na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem: infocz@farmasi.com

 

IX. Zpracování osobních údajů

 

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající v souvislosti s plněním Smlouvy jakož i v souvislosti s jinými účely určenými Prodávajícím zpracovává jeho osobní údaje.
 2. Kupující se může kdykoliv seznámit se zpracováním jeho osobních údajů v dokumentu "Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů" přístupném na web stránce www.farmasi-czech.cz

 

X. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vzájemné spory se Prodávající a Kupující zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou mimosoudní cestou. V případě, že se přes vynaložení oboustranného maximálního úsilí o vyřešení sporu nepodaří spor urovnat, je dána pravomoc českých soudů k rozhodování těchto sporů.
 2. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. Právní vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že Kupující není občanem České republiky, nemá na území České republiky sídlo nebo bydliště.
 3. Pokud se stane některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to neplatnost ani nedobytnost ostatních ustanovení těchto VOP pokud je takové ustanovení oddělitelné od VOP jako celku. Smluvní strany vyvinou nejlepší úsilí, aby takové ustanovení nahradili novým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejblíže obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
 4. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu každou změnu kontaktních údajů, v případě porušení této povinnosti Prodávající neodpovídá za žádnou škodu takto způsobenou Kupujícímu ani se Kupující nemůže dovolávat porušení ustanovení těchto VOP Prodávajícím, u kterých se předpokládá doručování jakékoliv písemnosti.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplňování těchto VOP. Pro změnu VOP se nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, Prodávající je oprávněn VOP měnit jednostranně. Účinnost této změny nastává dnem uvedeným ve sdělení o změně VOP zaslaném Kupujícímu formou e-mailu na adresu uvedenou při registraci nebo zveřejněném na webové stránce www.farmasi-czech.cz a vztahuje se na všechny Objednávky zadané v tento den nebo kdykoliv po tomto dni. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25.05.2018

 

Příslušný orgán dozoru:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Česká republika

 

 

 

Příloha č. 1 - formulář pro odstoupení od smlouvy

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ

OD SMLOUVY

 

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

 

Prodávající jako adresát:

FARMASI CZECHIA s. r. o.

Korunní 2569/108g, Vinohrady,

101 00 Praha 10

E-mail: infocz@farmasi.com

 

Kupující:

Jméno a Příjmení / Obchodní jméno:

.................................................. .......................

Adresa trvalého pobytu / Sídlo:

.................................................. .......................

.................................................. .......................

Datum narození / IČ:

.................................................. .......................

 

Tímto oznamuji (e), že odstupuji (e) od Smlouvy č. ............ na dodání následujícího Zboží:

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

 

Důvod odstoupení (pouze pokud se to vyžaduje podle Všeobecných obchodních podmínek):

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

 

Číslo bankovního účtu (pouze pokud se to vyžaduje podle Všeobecných obchodních podmínek):

.................................................. .......................

 

Datum: ...............................................

 

Podpis Kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

...............................................

 

[1] Tato forma platby by měla být zvolena pouze, pokud Kupující využívá služeb internetového bankovnictví, při kterých budou jeho peníze zaslány přímo na účet prodávajícího.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze