Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kategorie
 
 
 
 
 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Vážené dotčené osoby,

v tomto informačním memorandu vám chceme v souladu s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") ve spojení s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení") poskytnout podrobné informace o zpracovávání vašich osobních údajů v naší společnosti.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů. Aby pro Vás bylo vyhledávání těchto informací přehledné a praktické, připravili jsme je ve formě otázek a odpovědí. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, zavolejte na naši linku: +421 918 520 405, +421 908 977 643 nebo pošlete email na adresu: infocz@farmasi.com

OBSAH

1. Kdo je správce vašich osobních údajů?

2. Čí osobní údaje zpracováváme?

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

4. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

5. K jakému účelu zpracováváme vaše osobní údaje?

6. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

7. Je nezbytné, abychom zpracovávali vaše osobní údaje?

8. Komu poskytneme vaše osobní údaje?

9. Budou vaše osobní údaje svěřeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

10. Dochází na naší straně k profilování a automatizovanému rozhodování?

11. Jaké jsou vaše práva při zpracovávání osobních údajů?

12. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH DAT?

Správcem osobních údajů je naše společnost FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČ: 51055261, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 122011/B.

2. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Kategoriemi dotčených osob jsou klienti, obchodní prodejci - fyzické osoby a účastníci našich akcí.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

■ Základní identifikační údaje - jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště.

■ Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa.

■ IP adresa

■ Fotografie

4. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte ve smlouvě uzavírané s naší společností, nebo příslušném souhlasu.

5. K JAKÉMU ÚČELU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

- plnění kupní smlouvy;

- vyřizování reklamací;

- spolupráce s obchodními prodejci;

- zasílání marketingových informací;

- udržování kontaktů s vámi;

- zdokumentování a prezentování naší činnosti;

- provozovaných cookies na naší webové stránce;

- řešení případných sporů.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje získané na základě smlouvy po dobu trvání této smlouvy a následně po dobu, po kterou je to nezbytné podle zákona o účetnictví a zákona o archivnictví.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od jeho udělení, pokud neodvoláte svůj souhlas dříve.

7. JE NEZBYTNÉ, ABYCHOM ZPRACOVÁVALI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ano, je skutečně potřeba, aby naše společnost zpracovávala vaše osobní údaje. V opačném případě nebude možné s vámi uzavřít příslušnou smlouvu, ani plnit její obsah, ani dosáhnout jiného účelu, pro který nám udělujete svůj souhlas.

8. KOMU POSKYTNEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kdo kromě naší společnosti bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám s výjímkou těchto společností:

- dodací společnosti;

- naši obchodní prodejci;

- účetní společnost;

- marketingové společnosti, se kterými spolupracujeme;

- náš turecký partner a výrobce produktů Farmasi;

- advokáti;

- exekutoři.

Vaše osobní údaje poskytneme příjemcům jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Budeme taky dbát na to, aby i tito příjemci chránili vaše osobní údaje stejným způsobem.

9. BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SVĚŘENY DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

Naše společnost zastupuje na území České republiky výrobce produktů FARMASI a to společnost TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş., se kterou úzce spolupracuje a za účelem zlepšení našich produktů a plnění smluv budou Vaše osobní údaje přenášeny do Turecka. Ujišťujeme Vás, že zpracování osobních údajů ve třetí zemi bude probíhat podle přesných pravidel a s cílem zajistit nejvyšší stupeň jejich ochrany.

10. DOCHÁZÍ NA NAŠÍ STRANĚ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Ne, neděláme zautomatizované rozhodnutí na základě vašich osobních údajů.

11. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro naši společnost důležité a jejich ochrana je naší prioritou. Při zpracovávání osobních údajů máte následující práva:

Právo požádat o přístup k osobním údajům

Máte právo požádat naši společnost o potvrzení toho, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo získat přístup k informacím o jejich zpracování v následujícím rozsahu:

 • o účelech zpracování osobních údajů;
 • o kategoriích zpracovaných osobních dat;
 • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty;
 • o době uchovávání osobních údajů;
 • o Vašich právech a to o právu požadovat opravu osobních údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, o právu namítat zpracování osobních údajů, o právu podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • o zdroji vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování;
 • o našich zárukách pro vás v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, avšak v případech opakovaných žádostí jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut) - můžete nás požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovávány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracované, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesli jste námitky proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních dat a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takové jejich zpracování, nebo jste vznesli námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti stanovené v Zákoně na ochranu osobních údajů, zvláštním zákoně nebo mezinárodní smlouvě, která se vztahuje na naši společnost;
 • vaše osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování - můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • vznesli jste námitky proti správnosti osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření správnosti vašich osobních údajů;
 • zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, avšak namísto vymazání žádáte omezení jejich zpracování;
 • vaše osobní údaje již nejsou pro nás potřebné pro původní účel, avšak jsou potřebné pro vás na uplatnění právního nároku;
 • vznesli jste námitky proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizované zpracování vašich osobních údajů a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda máme oprávněné důvody jejich zpracování, které převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku lze také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jako dotčená osoba máte právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika ve smyslu § 100 Zákona o ochraně osobních údajů.

Kde můžete práva uplatnit?

Jednotlivé práva můžete uplatnit v naší společnosti: a to telefonicky na lince: +421 918 520 405, +421 908 977 643, zasláním e-mailu na adresu: infocz@farmasi.com nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

12. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás mohli identifikovat.

■ Komu odvolání podáváte. Odvolání prosím adresujte: FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

■ Informaci, že udělený souhlas odvoláváte nebo že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro určitý účel, pro který jste nám souhlas udělili. V případě, že účel nebude uveden, budeme to považovat za odvolání všech souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste nám udělili.

Jakým způsobem mohu odvolání souhlasu udělat?

■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné doručit v písemné podobě na adresu FARMASI CENTRAL EUROPE s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04,  Slovenská Republika, zaslat e-mailem nebo zrušit souhlas prostřednictvím naší web stránky.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze