Obchodní a reklamační podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Obchodní a reklamační podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Preambule

 

 1. Společnost FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČ: 51 139 791, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 123351/B jako Prodávající je provozovatelem E-shopu www.farmasi-czech.cz a v této souvislosti vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také "VOP").
 2. Prodávající prostřednictvím E-shopu www.farmasi-czech.cz vykonává prodej Zboží na něm zveřejněného za podmínek uvedených níže. Přístup na něj a způsob jeho užívání se řídí těmito VOP.
 3. Registrací na portálu www.farmasi.sk Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Každý Kupující by měl tuto stránku pravidelně navštěvovat, aby se s případnou změnou znění VOP co nejdříve seznámil.

 

I. Definice pojmů

E-shop: je web stránka www.farmasi-czech.cz

Prodávající: je společnost FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČ: 51 139 791, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 123351/B

Kupující: je fyzická osoba alebo právnická osoba zaregistrovaná v E-shopu a uskutečňující nákup Zboží v E-shopu

Uživatelský účet: je E-shopem vygenerovaný účet při registraci Kupujícího, prostřednictvím kterého Kupující realizuje nákup Zboží v E-shopu

Uživatelské jméno: je e-mailová adresa Kupujícího

Heslo: je kombinace minimálně 5 znaků tvořená čísly, velkými a malými písmeny, kterou se Kupující přihlašuje na svůj účet v E-shopu

Zboží: jsou produkty značky FARMASI nabízení Prodávajícími v E-shopu

Objednávka:je úkon projevující vůli Kupujícího uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je koupě vybraného Zboží

Smlouva: je smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který vznikne platným odesláním Objednávky a potvrzením jejího přijetí Prodávajícím.

Celková cena: je cena celého nákupu, která je určená jako součet cen jednotlivých položek Zboží, ceny poštovného, ceny dobírky a nákladů na pojištění Zboží.

 

II. Registrace

 1. Podmínkou nezbytnou pro nákup Zboží prostřednictvím E-shopu je bezplatná registrace Kupujícího. Jen registrovanému uživateli - Kupujícímu je umožněno objednat Zboží a uzavřít Smlouvu.
 2. Kupující je pro účely registrace povinen poskytnout všechny údaje označené ve formuláři jako povinné, o kterých prohlašuje, že jsou pravdivé, úplné a správné. Uvedení dalších údajů neoznačených ve formuláři jako povinné je na výlučném rozhodnutí Kupujícího; Prodávající uvedení dalších údajů nepožaduje. V případě, že se prokáže, že jakýkoliv údaj uvedený Kupujícím je nepravdivý, neúplný nebo nesprávný, odpovídá Kupující za veškerou takto vzniklou škodu.
 3. Při registraci je Kupující povinen uvést přihlašovací údaje - Přihlašovací jméno a Heslo, prostřednictvím kterých mu bude umožněn přístup k jeho Uživatelskému účtu. Kupující se zavazuje udržovat své Přihlašovací jméno a Heslo v bezpečí a nese plnou odpovědnost za jakékoliv používání svého Uživatelského účtu. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným používáním Uživatelského účtu Kupujícího.
 4. Po provedení registrace bude Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou zadal jako své Přihlašovací jméno, obratem zaslána zpráva obsahující pokyny ohledně aktivace Uživatelského účtu. Řádně používat lze jen Uživatelský účet, který byl aktivován. Pokud Kupující aktivaci Uživatelského účtu neprovede ve lhůtě uvedené v zaslané zprávě, Uživatelský účet bude po uplynutí stanovené lhůty znefunkčněný. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nefunkční Uživatelský účet.

 

III. Pravidla objednávání Zboží

 1. Každé jedno Zboží má v E-shopu www.farmasi-czech.cz vytvořenou příslušející stránku, která obsahuje detailní popis produktu, jeho složení a použití; jakož i cenu, za kterou se prodává (včetně DPH).
 2. Kupující objedná Zboží, o které má zájem tak, že ho levým kliknutím myši na tlačítko "Do košíku" přesune do "Nákupního košíku". Následně bude mít Kupující možnost pokračovat v nákupu nebo dokončit Objednávku.
 3. Prodávající nijak nezodpovídá za případné zpoždění dodání nebo nedodání Zboží, ke kterému dojde v důsledku uvedení chybných nebo jinak nesprávných údajů Kupujícím při zadávání Objednávky.
 4. Objednávku Zboží - vybrané položky Zboží a hodnotu nákupu, má Kupující možnost kdykoliv zkontrolovat v náhledu "Nákupního košíku".
 5. Objednávku Zboží Kupující dokončí v náhledu "Nákupního košíku" vyplněním všech požadovaných údajů včetně způsobu přepravy Zboží a následným potvrzením a odesláním Objednávky kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby". Objednávku může dokončit pouze registrovaný Kupující, tedy až poté, co Kupující potvrdí, že se seznámil se zněním těchto VOP.
 6. Odesláním Objednávky, tedy kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby", Kupující zároveň prohlašuje, že je dostatečně informován o vlastnostech objednávaného Zboží a Celkové ceně, kterou je za něj povinen zaplatit.
 7. Při odeslání Objednávky bude E-shopem automaticky vygenerovaná e-mailová zpráva a tato obratem zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při registraci jako Přihlašovací jméno. Tato zpráva potvrzuje úspěšné zadání Objednávky a to, že byla úspěšně zaslána Prodávajícímu, není však potvrzením Objednávky, které by představovalo přijetí návrhu na uzavření Smlouvy. Jím je až následné potvrzení o přijetí objednávky, které bude Kupujícímu zasláno e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou při registraci jako Přihlašovací jméno. Jeho doručením se Smlouva, jejímž předmětem je koupě vymezeného Zboží za dohodnutou cenu, považuje za uzavřenou.

 

IV. Cena a dostupnost Zboží

 1. Cena Zboží je uvedena na stránce Zboží v E-shopu. Uvedená cena je včetně DPH.
 2. Cena Zboží nezahrnuje cenu poštovného, ​​cenu dobírky ani náklady na pojištění Zboží.
 3. Cena poštovného, ​​cena dobírky a náklady na pojištění Zboží je uvedena v náhledu "Nákupního košíku" při každém jednotlivém druhu dopravy a platby.
 4. Celková cena nákupu bude určena jako součet cen jednotlivých položek Zboží, ceny poštovného, ​​ceny dobírky a nákladů na pojištění Zboží.
 5. Kupující je povinen provést úhradu Celkové ceny ve lhůtě podle zvoleného způsobu platby podle článku V.
 6. I přes veškerou péči Prodávajícího o zajištění správnosti detailů o zboží a cenách, mohou se na stránkách E-shopu vyskytnout chyby. V případě, že si Kupující objedná Zboží, jehož cena nebo jiný detail je nesprávný, Prodávající ho o této skutečnosti neprodleně informuje a vyzve ho ve stanovené lhůtě na opětovné potvrzení Objednávky, ale už se správnými detaily, nebo její zrušení. Pokud v takovém případě Kupující již cenu Zboží uhradil, bude mu po zrušení Objednávky vrácena v celé výšce. Marným uplynutím lhůty pro vyjádření Kupujícího ke změně Objednávky se Objednávka bude považovat za zrušenou.
 7. V případě zřejmé nesprávnosti v ceně například uvedené jako 0 € nebo jiné zřejmé chybě nebo v případě objektivních důvodů znemožňujících nebo podstatně stěžujících dodání Zboží na straně Prodávajícího si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout potvrzení Objednávky Kupujícího.
 8. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude Kupujícímu možné dodat některý objednané Zboží, Prodávající Objednávku k takovému Zboží nepotvrdí a ve vztahu k takovému Zboží nebude uzavřena Smlouva. Pokud v takovém případě Kupující již cenu takového Zboží uhradil, bude mu za tento Zboží cena vrácena v celé výšce.

 

V. Způsob platby za objednané Zboží

 1. Platbu za Zboží objednané v E-shopu je možné uskutečnit předem bankovním převodem; platební kartou; nebo formou dobírky. Způsob platby si Kupující zvolí v náhledu "Nákupního košíku" při vyplňování objednávkových údajů v souladu s článkem III. VOP.
 2. Při platbě předem bankovním převodem* budou informace potřebné k převodu Kupujícímu zaslané v e-mailu o potvrzení Objednávky. Po obdržení tohoto potvrzení převede Kupující Celkovou cenu na bankovní účet Prodávajícího do 14 dnů od obdržení e-mailu. Po připsání platby na účet Prodávajícího získá Objednávka aktivní status a Zboží bude Kupujícímu odesláno jako doporučená zásilka. Lhůta dodání (5 dní) začíná běžet ode dne připsání platby na účet Prodávajícího. Prodávající není povinen odeslat Zboží do doby uhrazení ceny v celé výšce.
 3. Při využití platby formou dobírky bude Zboží Prodávajícím zasláno na Kupujícím uvedenou dodací adresu jako doporučená zásilka s dobírkou. Celkovou cenu Kupující zaplatí v hotovosti při převzetí Zboží.
 4. Nákupní poukázky a slevové kupóny lze použít pouze při platbě na dobírku.

*Tato forma platby by měla být zvolena pouze, pokud Kupující využívá služeb internetového bankovnictví, při kterých budou jeho peníze zaslány přímo na účet prodávajícího.

 

VI. Dodací lhůta

 1. Zboží bude Kupujícímu doručeno do 5 dnů ode dne připsání platby Celkové ceny na účet Prodávajícího v případě způsobu platby bankovním převodem nebo platební kartou nebo ode dne, kdy Prodávající potvrdil Objednávku v případě platby na dobírk
 2. Zboží se považuje za převzaté Kupujícím okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného Zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout si Zboží při jeho dodání a oznámit všechny zjevné vady a poškození dodaného Zboží. Prodávající neodpovídá za vady, které mohl Kupující při prohlídce zjistit (tzv. Zjevné vady). Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud Kupující nevyužil možnost provést prohlídku Zboží.

 

VII. Způsob doručení objednaného Zboží

 1. Doručování Zboží bude uskutečněné prostřednictvím kurýra a bude se řídit jím stanovenými podmínkami pro doručování poštovních zásilek.

 

VIII. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 1. Kupující má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení objednaného Zboží do 14 dnů od převzetí Zboží a to i bez uvedení důvodu. Za účelem odstoupení od Smlouvy je třeba ve lhůtě 14 dnů zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od Smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy i před převzetím Zboží.
 3. Kupující může odstoupit i jen od části Smlouvy – tj. ve vztahu jen k některému ze zboží objednaného v rámci jedné Objednávky. Oznámení o odstoupení od Smlouvy se podává písemně na adresu ............... nebo elektronicky na e-mailovou adresu ................
 4. Oznámení o odstoupení je možné podat i s využitím formuláře na odstoupení od Smlouvy, který je k VOP přiložen jako Příloha č. 1.
 5. Vrácení vzájemného plnění smluvních stran (Zboží a peněz) proběhne neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu cenu včetně nákladů na poštovné před tím, než mu je Zboží doručeno nebo dokud Kupující neprokáže zaslání Zboží zpět Prodávajícímu.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen Zboží vrátit odesláním Českou poštou na adresu FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., Stará Vajnorská 147, Bratislava mestská časť Nové Mesto 831 04. Kupující při odstoupení od Smlouvy nese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.
 7. Vrácené zboží nesmí být poškozené ani nést stopy opotřebení kromě těch, které vznikly v souvislosti s běžným zacházením se zakoupeným Zbožím (například kontrola Zboží). V případě vrácení poškozeného Zboží nebo Zboží, který nese stopy přesahující hranice běžného zacházení, může Prodávající požadovat náhradu škody pokrývající takové poškození nebo opotřebení, přičemž výše náhrady může být odečtena od částky ceny, která má být vrácena Kupujícímu. Vrácené Zboží nelze vyměnit za jiné Zboží.
 8. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí Zboží.
 9. Kupující má právo zakoupené Zboží reklamovat v souladu s Reklamačním řádem přístupným na webu www.farmasi-czech.cz. Kupující může uplatnit reklamaci písemně doporučeným dopisem (včetně zaslání Zboží a potvrzením o úhradě ceny) na adresu sídla Prodávajícího.
 10. Kupující má právo podat podnět. Kupující může podat podnět písemně doporučeným dopisem na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem: infocz@farmasi.com

 

IX. Zpracování osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající v souvislosti s plněním Smlouvy jakož i v souvislosti s jinými účely určenými Prodávajícím zpracovává jeho osobní údaje.
 2. Kupující se může kdykoliv seznámit se zpracováním jeho osobních údajů v dokumentu "Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů" přístupném na web stránce www.farmasi-czech.cz

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Vzájemné spory se Prodávající a Kupující zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou mimosoudní cestou. V případě, že se přes vynaložení oboustranného maximálního úsilí o vyřešení sporu nepodaří spor urovnat, je dána pravomoc slovenských soudů k rozhodování těchto sporů.
 2. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými na území Slovenské republiky*. Právní vztahy se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to i v případě, že Kupující není občanem Slovenské republiky, nemá na území Slovenské republiky sídlo nebo bydliště.
 3. Pokud se stane některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to neplatnost ani nedobytnost ostatních ustanovení těchto VOP pokud je takové ustanovení oddělitelné od VOP jako celku. Smluvní strany vyvinou nejlepší úsilí, aby takové ustanovení nahradili novým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejblíže obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
 4. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu každou změnu kontaktních údajů, v případě porušení této povinnosti Prodávající neodpovídá za žádnou škodu takto způsobenou Kupujícímu ani se Kupující nemůže dovolávat porušení ustanovení těchto VOP Prodávajícím, u kterých se předpokládá doručování jakékoliv písemnosti.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplňování těchto VOP. Pro změnu VOP se nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, Prodávající je oprávněn VOP měnit jednostranně. Účinnost této změny nastává dnem uvedeným ve sdělení o změně VOP zaslaném Kupujícímu formou e-mailu na adresu uvedenou při registraci nebo zveřejněném na webové stránce www.farmasi.sk a vztahuje se na všechny Objednávky zadané v tento den nebo kdykoliv po tomto dni. Tyto VOP nabývají účinnosti dne ....

*především: zák. č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího; zák. č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele; zák. č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů

 

Příslušný orgán dozoru:
P. O. BOX 29
Slovenská obchodní inspekce
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Slovenská republika

 

 

Příloha č. 1 - formulář pro odstoupení od smlouvy

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ

OD SMLOUVY

 

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

 

Prodávající jako adresát:

FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.

Adresa: Stará Vajnorská 147

            Bratislava – Mestská časť Nové Mesto 831 04

            Slovenská republika

E-mail: infocz@farmasi.com

 

Kupující:

Jméno a Příjmení / Obchodní jméno:

.................................................. .......................

Adresa trvalého pobytu / Sídlo:

.................................................. .......................

.................................................. .......................

Datum narození / IČ:

.................................................. .......................

 

Tímto oznamuji (e), že odstupuji (e) od Smlouvy č. ............ na dodání následujícího Zboží:

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

 

Důvod odstoupení (pouze pokud se to vyžaduje podle Všeobecných obchodních podmínek):

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

.................................................. .......................

 

Číslo bankovního účtu (pouze pokud se to vyžaduje podle Všeobecných obchodních podmínek):

.................................................. .......................

 

Datum: ...............................................

 

Podpis Kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodní společnosti
FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o.
se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
IČO: 51 139 791
zápis v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 123351 / B
e-mail: infocz@farmasi.com

I. Úvodní ustanovení

 1. Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") vydává obchodní společnost FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČ: 51 139 791, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 123351/B (dále jen "prodávající") následující reklamační řád, kterým se kupující (spotřebitelé) informují o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 2. Jednotlivé výrazy uvedené v tomto reklamačním řádu mají, v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, následující význam:
  • Reklamace - uplatnění odpovědnosti za vady výrobku nebo služby,
  • Spotřebitel - fyzická osoba nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, ale nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti,
  • Prodávající - podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby,
  • Vybavení reklamace - ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí,
  • Prodejní cena - konečná cena včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní za jednotku výrobku nebo za určené množství výrobku,
  • E-shop - web stránka www.farmasi-czech.cz, jejímž prostřednictvím dochází k nabídce a prodeji výrobků nabízených prodávajícím,
  • Výrobek -zboží kosmetické značky FARMASI (dále jen "zboží").
 3. Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží v e-shopu prodávajícího www.farmasi-czech.cz. Pokud se v dalším textu tohoto reklamačního řádu vyskytuje označení "prodávající" rozumí se tím společnost FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., pokud se v textu vyskytuje označení "kupující" rozumí se jím spotřebitel ve smyslu definice uvedené v bodě 2. b).
 4. Reklamační řád:
  • je viditelně umístěn na stránkách e-shopu www.farmasi-czech.cz.

 

II. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím (tj. při osobním odběru nebo při doručení zásilky obsahující zakoupené zboží) nebo, které se vyskytnou v záruční době. Kupující je povinen prodávané zboží před převzetím prohlédnout. Prodávající neodpovídá za vady, které mohl kupující při prohlídce zjistit (tzv. zjevné vady). Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud kupující nevyužil možnost provést prohlídku prodávané věci.
 2. Za vadu zboží nelze považovat takovou vadu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, udržování, uchovávání zboží nebo nakládání se zbožím na straně kupujícího.
 3. Prodávající neodpovídá za vadu zboží, která byla důvodem ke snížení ceny, tj. prodávající neodpovídá za vadu zboží, pro kterou poskytl kupujícímu slevu. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím.
 4. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny po převzetí zboží:
  • přirozeným opotřebením nebo spotřebováním,
  • přírodními živly (např. oheň),
  • přílišným používáním zboží v rozporu s účelem, na který je toto zboží svou povahou určen,
  • nesprávnou údržbou zboží v rozporu s pokyny výrobce nebo prodejce,
  • uchováváním zboží v nevhodném prostředí (např. vystaven nadměrné vlhkosti, dlouhodobému slunečnímu záření, nízké nebo vysoké teplotě),
  • mechanickým poškozením,
  • neodbornými zásahy (např. svévolná modifikace zboží).

 

III. Záruční doba

 1. Záruční doba je 24 měsíců.
 2. Delší záruční doba, než která je uvedena v předchozím bodě se uplatní pouze prohlášením prodávajícího v záručním listě vydaném kupujícímu. Záruční list musí obsahovat obchodní jméno a sídlo prodávajícího, obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné k uplatnění záruky; pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky. V ostatních případech je prodávající povinen vydat záruční list pouze na žádost kupujícího; pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
 3. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě vyřízení reklamace opravou zboží, doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující oprávněn po skončení opravy věc převzít, se nepočítá do záruční doby. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží, pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnily v záruční době.

 

IV. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)

 1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, zasláním reklamovaného zboží doporučenou zásilkou (ne dobírkou) na adresu FARMASI COSMETICS SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Stará Vajnorská 147, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
 2. Kupující musí vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout. Kupující musí vadu vytknout nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží; pokud v této lhůtě nevytkne vadu, právo z odpovědnosti za vady zanikne.
 3. Při reklamaci je třeba spolu se zbožím zaslat/předložit kopii dokladu o zaplacení kupní ceny (tj. pokladní blok), příp. záruční list, pokud byl vystaven - bez těchto dokladů nebude zboží přijato k reklamaci.

 

V. Povinnosti prodávajícího v případě reklamace

 1. Jestliže kupující řádně uplatní reklamaci, prodávající, resp. jím pověřená osoba poučí kupujícího o jeho právech, které jsou uvedeny v následujícím článku tohoto reklamačního řádu.
 2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud to není možné, kupující musí potvrzení doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 3. Na základě rozhodnutí kupujícího, které uplatňuje svá práva, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace, a to v následujících lhůtách:
  • ihned,
  • ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace,
  • v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 4. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí v následujících lhůtách:
  • ihned,
  • v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 5. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 6. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 7. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.
 8. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

VI. Práva kupujícího v případě řádně uplatněné reklamace

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady nahradit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 3. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 4. Pokud je věc prodávaná za nižší cenu nebo má použitá věc vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 5. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději ve lhůtě, v níž je třeba vytknout vady, jinak právo zanikne.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.8.2018.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na jednostranné změny a doplnění tohoto reklamačního řádu; změny a doplnění se nevztahují na reklamace uplatněné před jejich vykonáním.
 3. Ve věcech, které nejsou v tomto reklamačním řádu upravené jinak, se uplatní příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 4. Podmínky záruky vyznačené prodávajícím v záručním listu mají přednost před odlišnými ustanoveními tohoto reklamačního řádu.
 5. Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s vyřizováním reklamací prodávající zpracovává jeho osobní údaje. Více informací o zpracování osobních údajů získá kupující zdeinfocz@farmasi.com

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze